Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

kapitandziwny
19:31
7778 5467 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschlachtoros schlachtoros
kapitandziwny
19:30
Reposted fromzelbekon zelbekon viaschlachtoros schlachtoros
kapitandziwny
19:28
7243 6731 600
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaschlachtoros schlachtoros
kapitandziwny
19:27
7890 866b 600
Reposted fromsober sober viapffft pffft
kapitandziwny
19:27
Reposted fromnaich naich viaschlachtoros schlachtoros
kapitandziwny
19:26
9076 767a 600
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaschlachtoros schlachtoros
kapitandziwny
19:15
8595 b4c3 600
Reposted frommangoe mangoe viashowmetherainbow showmetherainbow

March 02 2019

kapitandziwny
20:10
kapitandziwny
19:39
5461 9369 600
Reposted fromAnnju Annju viaikari ikari
kapitandziwny
19:21
7119 18fe
Reposted fromAtari Atari viaikari ikari

February 26 2019

21:22
4535 68c4 600
Reposted fromcroiea croiea viainfinitenoise infinitenoise
kapitandziwny
21:22
7587 3b6c
Reposted frominto-black into-black vialucius lucius
kapitandziwny
19:49
Reposted fromzelbekon zelbekon viatytek tytek
kapitandziwny
19:48
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
kapitandziwny
17:49
5613 e412 600
Reposted fromtfu tfu viasarazation sarazation
kapitandziwny
17:47
4498 b80a 600
Reposted fromzelbekon zelbekon viatytek tytek
kapitandziwny
17:22
3124 1e61 600
Reposted fromsober sober viaikari ikari
kapitandziwny
08:27

February 22 2019

kapitandziwny
23:08
503 
Reposted fromvolldost volldost viaikari ikari
kapitandziwny
17:50
W Ścinawie badano rozpływające się ja. Pytano otępionych w różnych fazach: kim jesteś? Na początku mówią: nazywam się tak i tak, jestem księgową, żoną, matką, mieszkam tu i tu. Potem, w zależności od tego, co było dla nich ważne: jestem kobietą, gospodynią, rencistką, sprawiedliwą, wojskowym, zamiłowanym turystą górskim. Potem: jestem stara, młoda, urodziłam się na Kresach, tam było pięknie, to już nie wróci. Potem: jestem butem, piątką w szkole, świeci słońce, nikim, jestem jakąś swoją, ale moje granice zaraz znikną.
— Ośrodek w Ścinawie - jeden z największych centrów badawczo-diagnostycznych alzheimera, "Zanim padnie ostatni as", Polityka 20/13
Reposted from1923 1923 viafabulous-lazy fabulous-lazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl