Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

kapitandziwny
18:34
5822 d2bc
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastrzepy strzepy
kapitandziwny
18:33
7376 ba96 600
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viastrzepy strzepy
18:32
7933 cb40

This is always gold.

kapitandziwny
18:31
Reposted fromtfu tfu viachowder chowder
kapitandziwny
18:30
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viamywonderland mywonderland
kapitandziwny
17:55
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
kapitandziwny
17:49
9295 5b75 600
Reposted fromSardion Sardion viakasiastrofa kasiastrofa
kapitandziwny
17:47
kapitandziwny
17:47
4033 9de6 600
Reposted fromtutus tutus viakasiastrofa kasiastrofa
kapitandziwny
17:47
4626 149e 600
Reposted fromtutus tutus viakasiastrofa kasiastrofa
17:41
17:37
1045 6699 600

tokumon:

Titan from Kamen Rider Stronger

kapitandziwny
17:27
1055 368d
Reposted fromtfu tfu viamaybeimcrazy maybeimcrazy

May 16 2017

20:31
4516 29cc

apawn-ascending:

Direct Fucking Action 

Reposted fromfenharell fenharell viatomash tomash
20:29
2283 1ca2 600

herr-hornhead:

Guide to Troubled Attorneys

kapitandziwny
20:29
3072 3b63 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viareloveution reloveution
kapitandziwny
20:28
6060 3c1c
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
kapitandziwny
20:27
6146 d7f5
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
kapitandziwny
20:25
Teaching Python
Reposted fromtgs tgs viareloveution reloveution
kapitandziwny
20:25
7683 6b69 600
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut vialolufo lolufo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl