Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

15:08
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viachowchow chowchow
kapitandziwny
15:07
15:06
15:05
kapitandziwny
15:03
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viareaction reaction
kapitandziwny
14:54
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaister ister
kapitandziwny
14:53
0032 5daf
Reposted fromgainaxing gainaxing viaikari ikari
kapitandziwny
14:53
1240 602c
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari

June 20 2017

kapitandziwny
19:49
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaplateau plateau
kapitandziwny
19:41
3654 94d2 600
Reposted fromqb qb viaelchupacabra elchupacabra
kapitandziwny
14:12
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski - Lekka przesada
Reposted fromaggape aggape viakmj kmj
kapitandziwny
13:58
Reposted fromFlau Flau
13:39
1802 36c3

amphata:

I can’t believe I hadn’t this on my dash yet.

I say sexy things to myself when I’m… daaaaaaaannnnncing!

Reposted fromchinaski chinaski viacats cats
13:38
3773 82e8
Reposted fromerithe erithe viaRynn Rynn
kapitandziwny
10:54
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq vialittledina littledina
kapitandziwny
10:27
5699 8a1c
Reposted fromalicexxx alicexxx viabangbangimdead bangbangimdead
09:08
0648 91e8 600
Reposted fromLittleJack LittleJack viaister ister

June 19 2017

kapitandziwny
14:20
4842 30cc 600
Reposted fromkaiee kaiee viawrite-url-here write-url-here
kapitandziwny
14:20
4841 eba7 600
Reposted fromkaiee kaiee viapomoor pomoor
kapitandziwny
14:19
4236 f554 600
wrocław miasto doznań
Reposted frommrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl